Relacje Inwestorskie

Zarząd Raccoons Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 9.09.2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:15 w lokalu Kancelarii Notarialnej Karolina Rak-Wrońska & Agnieszka Łabuszewska s.c. w Warszawie (00-659) przy ul. Koszykowej 53 lok. 63.

Ogłoszenie

Zarząd Raccoons Studio S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 608, 03-994 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000922189, (zwanej dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 4021 §1 oraz art. 4022 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 2 listopada 2022 roku, na godzinę 11:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Agnieszka Łabuszewska, Karolina Rak- Wrońska s.c. przy ul. Koszykowej 53, lok. 63 w Warszawie (00-659).